Adatkezelési Irányelvek

Jelen Adatkezelési Tájékoztató, a Fővárosi Vízóra Konzorcium vezetője, a Prim-met Kft., mint adatkezelő (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett fovarosivizora.hu oldalon (a továbbiakban: Honlap) megvalósuló személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást, valamint a szolgáltatásnyújtás során megvalósuló adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.

Az adatkezelő postacíme: 1103 Budapest, Noszlopy utca 9-11.
Az adatkezelő e-mail címe: info@fovarosivizora.hu

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA, A KEZELT ADATOK KÖRE
ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Szolgáltató, mint adatkezelő az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet a továbbiakban: GDPR) értelmében az alábbi jogalapokon és az alábbi célokból kezeli a Honlapot használók és a szolgáltatásokat megrendelő, igénybe vevő, valamint emailben ajánlatot kérők (a továbbiakban együttesen: Felhasználók) által a megadott adatokat.

Kezelt adatok köre
I.) Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó neve, címe, emailcíme, telefonszáma, adott esetben cégneve és a szolgáltatási területhez tartozó vízmű neve.
Adatkezelés célja: Megrendelés elkészítése, szerződés teljesítése.
Adatkezelés jogalapja: A Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése.
Adatkezelés időtartama: Amíg a szerződés teljesítéséhez szükséges, de legfeljebb a szerződéses kapcsolat lezárásáig.

II.) Számlázási adatok: Adószám, bankszámlaszám, bank neve.
Adatkezelés célja: Bizonylat kiállítása és azok megőrzése.
Adatkezelés jogalapja: A Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint a jogszabályi kötelezettség teljesítése.
Adatkezelés időtartama: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdésében és 169. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti időtartamig (8-10 évig).

ADATFELDOLGOZÓK
A Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat továbbíthatja a vízműszolgáltatónak ügyintézés céljából, illetve alvállalkozónak a munka elvégzése céljából. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat nem továbbítja más személy részére. Ha erre mégis szükség lenne, az adatok továbbítására csak a Felhasználó előzetes tájékoztatását és hozzájárulását követően kerülhet sor. Kivételt képez ez alól a hatóság vagy bíróság hivatalos megkeresése esetében történő adattovábbítás.

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ
A honlap a Tárhely.Eu Kft. (székhely: 1144 – Budapest, Ormánság u. 4., adószám: 14571332-2-42) szerverein keresztül működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.

COOKIE (SÜTI) SZABÁLYZAT
Tájékoztatjuk, hogy a fovarosivizora.hu weboldalunkon a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használunk. Ezen cookie-k a Google és a Meta Platforms által biztosítottak, felhasználásuk a Google Analytics és más internetes forgalomelemző rendszereken keresztül történik. A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz a Szolgáltató, mint adatkezelő hozzáférhessen.

A cookie-k 30 napig tárolódnak, Felhasználó ugyanakkor böngésző program segítségével beállíthatja és megakadályozhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását.

A szolgáltató technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. és a Meta Platforms, Inc, cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján, és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a Felhasználónak.

A cookie-t a Felhasználó képes törölni a saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató rendszerében kezelt adatairól, mellyel kapcsolatosan a Szolgáltató köteles az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás és Szabályzat elérhetőségéről a megfelelő információt megadni a Felhasználó részére haladéktalanul, de legfeljebb 5 (öt) napon belül annak érdekében, hogy a Felhasználó az alábbi információkat: kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, annak jogalapjáról, időtartamáról, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait.

A kérelme benyújtásától számított 20 (húsz) napon belül írásban, a tájékoztatás kérés formájától függően papír vagy elektronikus úton megkapja. 

Tekintettel arra, hogy a Felhasználó a személyes adatai kezelése ellen tiltakozhat, az adatkezelést korlátozhatja. Ennek megfelelően a Szolgáltató köteles 20 (húsz) napon belül a korlátozásnak megfelelően az adatkezelést korlátozni, illetve a döntésben meghatározottakat átvezetni, és erről a Felhasználó részére megadni a megfelelő tájékoztatást elektronikus úton.

FELHASZNÁLÓK JOGAI AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN
Felhasználó az alábbi jogaival élhet a Honlapon közzétett nyomtatvány benyújtásával vagy email megkeresés útján:

Helyesbítéshez való jog
A Felhasználó bármikor jogosult a Szolgáltató által kezelt helytelenül rögzített személyes adatai helyesbítését kérni. A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törléshez való jog
A Felhasználó jogosult a Szolgáltató által kezelt személyes adatai törlését kérni. Amennyiben hozzájárulását visszavonta, a szerződéses kapcsolat megszűnt. A törlés olyan iratra, okiratra nem terjed ki, amelyet törvényi előírás szerint meg kell őriznie a Szolgáltatónak. Utóbbi esetben a személyes adat nem törölhető.

Adatkezelés korlátozásához való jog
Szolgáltató köteles korlátozni a személyes adatot a Felhasználó erre irányuló kérelme esetében. Amennyiben feltételezhető, hogy a törlés sértené a rendelkezésünkre álló információk alapján a Felhasználó jogos érdekeit, abban az esetben a személyes adatot korlátozni kell. Korlátozott adatként addig kell kezelni, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta.

Adatok hordozhatóságához való jog
A Felhasználó kérheti a Szolgáltatótól a rá vonatkozóan kezelt adatokat adathordozón vagy papír alapon történő megtekintését.

A hozzájárulás visszavonásának joga
A felhasználó bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat a rendszereinkből töröljük.

Szolgáltató az adatkezeléssel kapcsolatos felhasználói panaszokat megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről értesíti a kérelmezőt írásban, legkésőbb 30 napon belül. Ha Szolgáltató a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval.

JOGÉRVÉNYESÍTÉS
Amennyiben megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu).

A Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. Törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok körén kívül egyoldalúan módosítsa. A módosítás a fovarosivizora.hu oldalon való közzétételének napján lép hatályba.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2023. június 12. napjától lép hatályba.